Услуги

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ЙОРДАНОВ, ВЪЛКОВ И ПАРТНЬОРИ и ЛЕКС КОНСУЛТИНГ са специализирани в цялостно правно обслужване на дейността на своите клиенти - български и чуждестранни търговци и юридически лица, търговски представителства, държавни органи и неправителствени организации. В тази връзка нашата специализация е основно в сферите на:

търговско право
- учредяване и регистрация на всички видове търговци и обединения на търговци, клонове и представителства в съда, съответните данъчни органи, статистически и осигурителни институти и търговско-промишлената палата;
- извършване и регистрация на всякакви промени, преобразувания, вливания и сливания на търговци;
- изготвяне на всякакви търговски договори и участия в преговори;
- анализи, изкупуване, преструктуриране и оздравяване на предприятия;
- консултации по въпросите от производствената дейност на предприятията, свързани с опазване на околната среда;
- правна помощ при предоставяне на разрешения и лицензи

несъстоятелност
- правни консултации по въпросите на несъстоятелността;
- процесуално представителство и правна помощ при откриване на производства по несъстоятелност;
- изготвяне на молби за откриване на производства по несъстоятелност;
- изготвяне на оздравителни планове и споразумения с кредиторите;
- предявяване на вземания;
- представителство пред синдика и събрания на кредитори;
- обжалване на актове в производството по несъстоятелност;
- защита в процедурите по осребряване на имуществото на длъжника;
- осигуряване на подходящи синдици

приватизация и други инвестиции
- предприватизационни правно-икономически анализи на предприятия;
- изготвяне на предложения за приватизация;
- изработване на стратегии и участия в преговори за успешно приключване на приватизационни процедури;
- правни, икономически, данъчни и социални анализи на инвестиции в съществуващи и нови предприятия, анализи на рисковете;
- цялостно правно обезпечаване на инвестиционния процес;
- защита на осъществени инвестиции

концесии
- изготвяне на пълни концесионни анализи;
- изготвяне и подаване на предложения за предоставяне на права за търсене и проучване и на концесионни права;
- консултации във връзка с участие в процедури по отстъпване на концесии;
- регистрация на търговски открития;
- представителство и защита при сключване и при изпълнение на сключени концесионни договори;
- пълно правно обезпечаване на цялостната процедура по предоставяне на концесионни права и разрешения за извършване на дейности, за които е установен държавен монопол; 

обществени поръчки
- правни консултации по действащата правна уредба на материята;
- изготвяне на цялостна документация по организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
- участие в комисии за оценка и класиране на предложения;
- изготвяне и представяне на предложения и заявления за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки и съпътстваща документация;
- представителство в процедурите;
- обжалване на решения и процесуално представителство по подадени жалби; 

защита на конкуренцията
- предоставяне на консултации по действащото вътрешно законодателство и международни актове за защита на конкуренцията;
- защита в процедури по разрешаване на действия по концентрация;
- представителство в производства пред Комисията за защита на конкуренцията и в производства по обжалване на нейни актове;

данъчно право
- правни консултации по действащото данъчнo законодателство;
- защита пред данъчните органи;
- обжалване на актове на данъчните органи;
- процесуално представителство

трудово право
- правни консултации по действащото трудово законодателство;
- защита интересите на работодателя;
- участие в преговори за уреждане на колективни трудови спорове;
- изготвяне и представителство при сключване и предоговаряне на колективни трудови договори;
- правна помощ при сключване, изменение и прекратяване на индивидуални трудови договори;
- представителство пред съответните контролни органи по спазване на трудовото законодателство;
- процесуално представителство по трудови дела.

административно право
- защита при подготовка и издаване на индивидуални административни актове;
- представителство пред административни органи;
- обжалване на административни актове и процесуално представителство по административни дела;

гражданско право
- проучване вещно-правния режим на недвижими имоти;
- правно обезпечаване на инвестиционния процес в строителството на жилищни и офис-сгради;
- сделки и представителство при сделки с недвижими имоти, нотариални процедури;
- консултации по семейни и наследствено-правни въпроси, касаещи създаването и дейността на предприятията и инвестиционния процес;

процесуално представителство
- изготвяне на искови молби и жалби и образуване на дела;
- процесуално представителство пред всички български административни, съдебни и арбитражни органи;
- процесуално представителство при съдебно изпълнение;
- изготвяне на споразумения за извънсъдебно уреждане на висящи спорове.